Right here, right now

“Right Here Right Now” – Fatboy Slim