Poltergeist

It knows what scares you.

“Enter Sandman” – Metallica